Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman 1 İç Denetçi Alacak

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman 1 İç Denetçi alacağını açıkladı. Alımlarını hangi pozisyonda yapacak? Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?... İşte detaylar...

+2
Haber albümü için resme tıklayın

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van)
çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik
ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini
ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birim
ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama
yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 2 (iki) uzman ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak
uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek,
bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden
oluşmaktadır.

Sınavda başarılı olan adaylar Tablo 2’de belirtilen görev ilinde çalışmaya başlatılacaktır fakat tüm adaylar Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2
Bölge illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. (İç denetçi, Ajansın
merkez çalışma ofisinin bulunduğu Van ilinde görevlendirilecektir.)

Başvuru ve Sınav Bilgileri

İlan Tarihi: 02 Ekim 2020

Başvuru Tarihleri: 23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi: 16 Kasım 2020

Sözlü Sınav Tarihleri: 03 Aralık 2020

Sınav Başvuru Adresi: ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr

Sınav Yeri: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van

İlan ve Sınav Sonuçları Duyuru Adresi: www.daka.org.tr

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
puanı ile 2 (iki) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
a) Tablo 2’de başvuru yapacağı pozisyon koduna karşılık gelen lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
c) 2019 yılı veya 2020 yılı KPSS Sınavından Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış
olmak.

Uzman Personel Adayları için Alım Yapılacak Bölümler

2.1 Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri
Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini
belgelemeleri, bu şartların sınav kurulunca dikkate alınması açısından önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri sınav
aşamasındaki değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:

 1.  Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim
  sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör
  analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 2.  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 3.  Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı,
 4. Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
 5. Etki analizi, veri analizi,
 6.  Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,
 7.  Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale
  dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,
 8.  Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
 9.  Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,
 10.  Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,
 11.  Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
 12.  Akıllı kent sistemleri uygulamaları,
 13.  Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,
 14.  Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,
 15.  Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve
  uygulaması
  konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 İç Denetçi için Sınava Giriş Şartları
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve
endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama, mühendislik dallarından veya bunlara
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru
tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen
25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE
Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

3.2. İç Denetçi için Tercih Nedenleri
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek hem başvuruların değerlendirilmesi aşamasında
hem de Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. Adayların bu konuda sahip oldukları
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.
a) Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak.
b) Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi
dikkate alınacaktır.).
c) İç denetim alanında birden fazla ulusal/uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak

4. BAŞVURU

4.1 Başvuru Şekli ve Yeri:
Başvurular, 23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı
bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta, posta veya diğer elektronik ortamlar yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar için Kontrol Listesi

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına
alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren 5 gün içinde
belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından en geç 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması
halinde en fazla 15 güne kadar uzatılabilir.

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limit puanı ve ilave her bir
yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde puan verilir.)
** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir.
Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Uzman pozisyonları ve iç denetçi pozisyonu için başvuranlar Tablo 4’te belirtilen değerlendirme ölçütleri doğrultusunda
sıralanır. Alım yapılacak pozisyonların her biri için yapılan sıralamaya göre ilk 5 (beş) aday çağrılacak şekilde yarışma
sınavına katılacaklar belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda son sıradaki aday ile eşit
puana sahip olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

5. SINAV

5.1 Sınava Giriş Yeri ve Tarihi
Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme sonrasında yarışma sınavına katılmaya
hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın
www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma sınavı 3 Aralık 2020 tarihinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:
1 65140 İpekyolu / Van adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

5.2 Yarışma Sınavının Yapılışı
Yarışma sınavı “sözlü sınav” şeklinde yapılacaktır.
Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil
bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek
pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak
her adaya ayrı ayrı not verir.
Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan talep edebilir.

5.3 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan
üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.

Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul
edilecektir.

Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından boş pozisyon sayısının yarısı
kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve
başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına
göre istihdam edilebilir.

Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Sınav Kurulu, sınav sonunda
ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip aday bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

5.4 Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı
ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

6. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgililerin göreve
başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on
beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları veya başka bir sebeple kendilerine tebligat
yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama
hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği,
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz.
Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal
olunarak sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan
personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin
çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

# SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLİŞKİLİ:

22 Eki 2020 - 08:16 - Personel Alımı --- Okunma

Muhabir Zahid Işık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Alımları Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Alımları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Memur Alımları editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Alımları değil haberi geçen ajanstır.
Anket Oturduğunuz ev depreme dayanıklı mı?